FitnessØ

Ordinær generalforsamling

Torsdag den 21. marts 2024

Kl. 19:00 i Tornhøj Idrætscenter

Mødet afholdes i dansesalen


Referat:

1. Valg af dirigent og referent


Dirigent: Peter Vilsen

Referat: Rikke Engelbrecht


2. Bestyrelsens beretning


FitnessØ er en sundforening med en god økonomi, dette skal ses i lyset af vi bor til leje i

kommunens lokaler.

Der er stort træk på de frivillige, særligt bestyrelsen løber stærkt. Vi oplever en stigende

forventning fra medlemmer om at vi står til rådighed 24/7 og her bruger vi meget tid på at

forklare, at vi er et frivilligt center og ikke kan være tilgængelige både nat og dag.

Vi overvejer ændringer i vagttider, dette for at sikre stabilitet og det kan ske at vagter

indskrænkes i forhold til vagter vi har i dag, men så vil der altid være 2 på vagt hver gang.

Der er udfordringer med oprydning i centeret, vi er beviste om at der nok altid vil være lidt

som ikke står på sin plads, men alle er ansvarlige for at rydde op selv, der kommer ikke

nogen og gør det, det er eneste måde hvorpå vi kan holde kontingent nede langt under byens

øvrige priser. Pt. er det svært at se muligheden for at købe yderligere udstyr som er flytbart,

det kræver medlemmer bliver bedre til at rydde op. Vi vil gerne købe nyt udstyr, men løfter

vi ikke i flok og hjælper med at have et centeret der står pænt, så ser de svært ud.

Vi har løbende service på maskinerne og er opmærksomme på at særligt løbebånd står til at

være de næste større investeringer.

I vinter oplevede vi en påtvungen lukning af FitnessØ pga. fare for nedfald af store

isklumper fra taget. Vi har talt med skolens ledelse om at sikre en eller anden form for

udbygning så det ikke sker igen. Her må vi igen bede jer respektere når kommunen pålægger

os at lukke, så hjælper det ikke at sende mange mails om jeres utilfredshed og selv facebook

glødede af utilfredshed – igen vi er et frivilligt center der er ingen aflønnet personale og

bestyrelsen har bestemt ingen interesse i vi skal holde lukket, vi gjorde alt hvad vi kunne for

at vi netop ikke skulle lukke. Vi er naturligvis klar over at det er et fåtal af vores medlemmer

som er larmede med mail og sociale medier og tak for forståelsen vi heldigvis også modtog

meget af.

Sidste år luftede vi ideen men nyt adgangssystem i FitnessØ, vi har pga. mange opgaver i

centeret og har desværre ikke haft arbejdsro til at komme videre med ideen, men den lever i

bedste velgående. Bestyrelsen arbejder på at alle skal have et adgangskort med billede på,

således gør det specielt kontrol meget nemmere. Der er desværre stadig medlemmer som

lukker andre ind og låner adgangsbrikker ud. Vi slår hårdt ned på dette og uddeler

karantæner når det sker, der er ingen brugbare undskyldninger for at låne brik ud eller holde

døren for andre.

I åres løb har vi måtte sige farvel til Steen i bestyrelsen, Steen har valgt at trække sig pga.

arbejde, Isabella som var 1. suppleant er indtrådt og fortsætter jf. vedtægter valgperioden

indtil generalforsamlingen i 2025. Lene træder også ud af bestyrelsen og der skal derfor

vælges en ny til det sidste år af Lene valgperiode. Bestyrelsen vil gerne takke både Steen og

Lene for deres arbejde i FitnessØ. Vi beholder heldigvis Lene som formiddagsvagt.

Slutteligt vil bestyrelsen også gerne takke vores frivillige med faste vagter/hold. Det er ikke

muligt at drive FitnessØ uden jer, så tak for jer.


Godkendt


3. Regnskab


Godkendt


4. Indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet indsendes til: teamfitnessoe@gmail.com senest 7 dage før

generalforsamlingen


Der er ikke indkommet forslag


5. Valg til bestyrelsen


A) Formand 2 år

Rikke Engelbrecht


B) 1 bestyrelsesmedlem 2 år

Peter Vilsen


1 bestyrelsesmedlem 1 år

Frej Vad


C) Kasserer og bestyrelsesmedlem for 1 år

Gitte Kam Kristensen


C) 2 suppleanter for 1 år


1. suppleamt:

John Johnsen


2. suppleant:

Jørn Andersen


Bestyrelsen består fremover nu af: Isabella Glad Wiberg, Peter Vilsen, Gitte Kam

Kristensen, Frej Vad og Rikke Engelbrecht.


6. Valg af revisor

Louisa Bonderup


7. Evt.

Der bliver spurgt til belysning på p-pladsen, det er en offentlig p-plads som vi ikke kan

ændre på. Men vi vil sikre bedre belysning ved vores indgangsparti inden næste vinter og

opfordre kommunen om vi ønsker tryghedsskabende belysning på p-pladsen. Vi opfordre

alle til at rette henvendelse til kommunen om belysning på p-pladsen – jo flere der

henvender sig jo bedre chance for der sker noget.

Der vil snarest komme et nyhedsbrev omkring fitnessØs dagligdag. Til generalforsamlingen

var der kun mødt 1 medlem op (og tak for det) og vi vil rigtig gerne flere tager ejerskab af

foreningen og møder op, da foreningen er drevet på frivillige hænder.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen